De Stichting

Statutaire doelstelling

Onder artikel 3 staat omschreven:

De Stichting ONMYWAY heeft ten doel het bieden van een toekomst voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en verkrijgt middelen uit giften, donaties  en  vrijwillige bijdragen. In relatie met Freeway zorg is geen sprake van vermogensvermenging en worden de beschikbare middelen uitsluitend besteed aan zaken die niet uit de reguliere budgetten van Freeway betaald kunnen of mogen worden.

Bezoldiging van bestuurders en overige kosten

Bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding.
Er is verder geen personeel in dienst. Freeway ondersteunt en faciliteert de stichting zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Hierdoor is de stichting in staat om haar kosten minimaal te houden zodat vrijwel alle middelen die beschikbaar komen geheel besteed kunnen worden aan de doelstelling van de stichting.

Het bestuur

De Stichting ON MY WAY is – bij akte van oprichting van 11 november 2015 – opgericht door Peter Sluijk.
Peter Sluijk (voorzitter) vormt samen met Lodewijk Albeda (secretaris) en Dirk Wierda (penningmeester) het zittende bestuur. Ieder half jaar wordt tenminste één vergadering gehouden en verder zo vaak als de omstandigheden dit vragen.

Statutair staat onder artikel 5 het volgende opgenomen t.a.v. de bestuurssamenstelling:

  1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van tenminste 3 en maximaal 7 leden en wordt voor de eerste maal bij akte benoemd. In tegenstelling tot het hiervoor gemelde zal het eerste bestuur bestaan uit één lid.
  2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester, tezamen vormend het algemeen bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

Zolang het bestuur uit één lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd

Beleidsplan 2016 – 2018

Algemeen
In dit beleidsplan legt de Stichting OMMYWAY haar beleidsvoornemens voor de periode 2016–2018 vast. Het te voeren beleid is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de doelgroep van Freeway en de daarvoor ter beschikking staande budgetten. Bij het uitvoeren van het beleid concentreren wij ons op onze statutaire doelstelling.

Organisatie
Het bestuur bepaalt het beleid voor de werving van fondsen en de bestedingen en fungeert tevens als uitvoerend orgaan. Het bestuur ontvangt ideeën en verzoeken voor de besteding van gelden en volgt de projecten.

Het bestuur heeft zich daarbij voorgenomen om in de komende periode de naamsbekendheid van ONMYWAY te vergroten en een actievere rol te spelen in het werven van fondsen.

Activiteiten
De stichting ondersteunt activiteiten en projecten naar aanleiding van verzoeken om ondersteuning op locaties van Freeway, ten behoeve van de cliënten. Deze activiteiten en projecten variëren in omvang en zijn divers van aard.

Jaarlijks wordt een stakeholdersbijeenkomst gehouden en worden nieuwe projecten alsmede de voortgang van bestaande projecten besproken. Deze dag, die gezamenlijk met de Freeway wordt georganiseerd, dient mede om de gemeenschap van Almere kennis te laten maken met Freeway en ONMYWAY.

Om contact te houden met donateurs van de stichting en de vertegenwoordigers van cliënten van Freeway wordt door de stichting jaarlijks een mailing verstuurd waarin men geïnformeerd wordt over de activiteiten van de stichting.

Werving van gelden
We proberen onze activiteiten onder de aandacht te brengen bij het bedrijfs- en verenigingsleven in de regio en bij particulieren. Door een goede communicatie en promotie wordt getracht de inkomsten van donaties te vergroten. De stichting is afhankelijk van giften, donaties en sponsorbijdragen. Indien mogelijk wordt op projectbasis gebruik gemaakt van subsidies.

De stichting tracht haar middelen op de volgende wijzen te verkrijgen:

  1. sponsoring;
  2. fondsen werving;
  3. subsidies

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur ziet er op toe dat voldaan wordt aan de voorwaarden die door de Belastingdienst worden gesteld aan de ANBI-status.

Beheer van gelden
De tijdelijk niet benodigde liquiditeiten worden geplaatst op een spaar- en/of depositorekening bij een bank. Middelen, die nodig zijn op lange termijn kunnen tijdelijk worden belegd in Vastrentende waarden, met name obligaties.

Besteding van gelden
Het bestuur beslist over het toekennen van aanvragen en de bestedingen van gelden.

Communicatie
De stichting wil bekendheid geven aan haar doelgroep en de bekendheid vergroten. Door promotie wordt niet alleen belangstelling gekweekt om de stichting te ondersteunen in haar werk maar wordt ook verbondenheid gecreëerd met de doelgroep van Freeway.